Официјално Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) огледало

Extra Packages for Enterprise Linux
Содржи пакети од Extra Packages for Enterprise Linux репозиториумот за RedHat базирани дистрибуции (Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Scientific Linux (SL) и сл.). Се синхронизира 4 пати на ден.

Ова огледало е официјално, па поради тоа би требало по подразбирање да биде активирано за сите корисници од Македонија.

Сепак, доколку тоа не е случај кај Вас, за да го користите огледалото, додадете датотека со следниве линии во /etc/yum.repos.d/:

за EPEL 4/5:

[epel]
name=Extra Packages for Enterprise Linux - $basearch  
baseurl=http://epel.blizoo.mk/epel/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://epel.blizoo.mk/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL

[epel-testing]
name=Extra Packages for Enterprise Linux - Testing - $basearch  
baseurl=http://epel.blizoo.mk/epel/testing/$releasever/$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=http://epel.blizoo.mk/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL

за EPEL 6:

[epel]
name=Extra Packages for Enterprise Linux - $basearch      
baseurl=http://epel.blizoo.mk/epel/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://epel.blizoo.mk/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL-6

[epel-testing]
name=Extra Packages for Enterprise Linux - Testing - $basearch
baseurl=http://epel.blizoo.mk/epel/testing/$releasever/$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=http://epel.blizoo.mk/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL-6

Целата содржина можете да ја најдете тука. Назад до mirror.blizoo.mk.

blizoo Слободен софтвер Македонија
Овозможено од Blizoo во соработка со Слободен софтвер Македонија.

Valid HTML 4.01 Transitional